Moje špecializácie:


 

Otázky a odpovede

1AKO SA URČUJE CENA PRÁVNYCH SLUŽIEB?

Advokát je pri odmene za právne služby viazaný zákonom o advokácii a vyhláškou o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Podľa týchto predpisov je odmena určená buď na hodinovej báze alebo je vypočítaná z hodnoty konania. V prípadoch dlhodobej spolupráce je odmena právnych služieb určená dohodou s klientom v paušálnej výške. Taktiež v prípade väčšej agendy, predovšetkým agendy správy pohľadávok je odmena určená v podielovej výške z vymožených pohľadávok.

2ZA AKÝCH PODMIENOK SÚ HRADENÉ TROVY PRÁVNEHO ZASTÚPENIA PROTISTRANOU?

V rámci civilného sporového konania rozhoduje súd o tom, ktorá zo strán bude znášať trovy konania, pričom je možné uviesť, že trovy konania znáša tá strana, ktorá v spore neuspela, teda konanie prehrala. Pokiaľ je úspech jednej zo sporových strán v konaní len čiastočný, aj pomer trov právneho zastúpenia bude spravidla vypočítaný alikvotne.

3AKÝ JE POSTUP PRI ROZVODE MANŽELSTVA?

Ak manželstvo neplní svoj spoločenský účel uvedený v zákone o rodine, súd manželstvo rozvedie. Po preskúmaní, či taký právny dôvod existuje, Vám advokát spíše žalobný návrh a bude Vás v súdnom konaní právne zastupovať. V súvislosti s rozvodom sa rieši aj otázka zverenia maloletých detí do osobnej starostlivosti na čas po rozvode, otázka stretávania sa druhého rodiča s maloletými deťmi, platenie výživného a ďalšie súvisiace otázky.

4AKO SA VYSPORIADÁVA BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV?

Do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia súdu o rozvode manželstva je možné na základe dohody bývalých manželov alebo na základe rozhodnutia súdu vyporiadať majetok, ktorý bývalí manželia nadobudli počas trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných niektorým z manželov dedičstvom alebo darovaním.

5AKÝ JE POSTUP PO VZNESENÍ OBVINENIA POLICAJTOM A VAŠE PRÁVA V PROCESNOM POSTAVENÍ OBVINENÉHO?

Ak Vám polícia doručí uznesenie o vznesení obvinenia pre konkrétny trestný čin a Vy považujete vznesenie obvinenia za nedôvodné, je potrebné v lehote do troch pracovných dní od prevzatia takého uznesenia podať sťažnosť. Ako obvinený máte právo najmä vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa Vám kladú za vinu, ale aj právo odoprieť vypovedať a zvoliť si obhajcu.

Kontaktujte ma

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

DEMKO & PARTNERS s. r. o.

Sídlo: ASTON BUILDING
Werferova 1, 040 11 Košice
IČO: 54 245 729
DIČ: 2121604485

Pošlite mi správu

    captcha

    Mobil: +421 911 228 904

    Email: demko@advokat-demko.sk